Datblygiadau diweddar o ran uno Prifysgol Cymru

Yn dilyn y cyhoeddiad a wnaed gan Brifysgol Cymru mewn perthynas â chynnydd y broses uno, rydym ni'n gyson wedi datgan y byddwn yn anrhydeddu ein hymrwymiadau i’r holl fyfyrwyr sydd ar hyn o bryd wedi cofrestru ar ddyfarniadau Prifysgol Cymru. 

Rydym yn cydnabod fod rhai pryderon yn parhau i fyfyrwyr, ac mae'r cwestiynau canlynol yn enghreifftiau gan fyfyrwyr Prifysgol Cymru. Rydym yn deall fod myfyrwyr yn dymuno cael y newyddion diweddaraf am y broses wrth iddi fynd rhagddi, a bydd rhagor o wybodaeth ar gael wrth i’r uno barhau.

FAQsRSS FeedAtom Feed

Ateb:
Mae gan radd Prifysgol Cymru ac enw Prifysgol Cymru hanes cryf yn ogystal â chydnabyddiaeth eang a pharch gan gyflogwyr yn fyd-eang. Mae llawer o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru wedi graddio o brifysgolion nad ydynt bellach yn dyfarnu graddau Prifysgol Cymru. Nid yw’r rhain wedi dioddef unrhyw effaith niweidiol o ganlyniad i’r newid hwnnw ac maent yn cynnwys llawer o aelodau blaenllaw o Lywodraeth Cymru, bywyd cyhoeddus a staff academaidd prifysgolion ledled y DU.
Ateb:

Yn 2011, roedd datblygiadau o ran polisi Addysg Uwch yng Nghymru’n cael eu gyrru gan awydd i weld llai o brifysgolion yng Nghymru. Mewn ymateb, ym mis Hydref y flwyddyn honno, ymrwymodd cyrff llywodraethu Prifysgol Cymru, Prifysgol Fetropolitan Abertawe a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant i uno dan Siarter 1828 Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Cwblhawyd cam cyntaf yr uno hwn ym mis Hydref 2012 gydag uno Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe, yn ogystal â chreu Adduned Cymru.

Mae’r penderfyniad hanesyddol hwn yn cefnogi polisi Llywodraeth Cymru ar gyfer ailstrwythuro’r sector addysg uwch yng Nghymru ac, yn bwysicaf un, mae’n caniatáu i Brifysgol Cymru barhau â’i chenhadaeth a’i hymrwymiad i gefnogi bywyd academaidd, diwylliannol ac economaidd Cymru fel rhan o’r brifysgol fwy o faint ar ôl uno.

Ateb:
Mae myfyrwyr wedi bod yn rhan o’r broses, ac mae’r Is-Ganghellor wedi cynnal cyfarfodydd gyda Llywydd UCMC a hefyd Llywyddion Myfyrwyr eraill o Brifysgolion yng Nghymru. Caiff myfyrwyr hefyd barhau i ymgeisio i weithredu fel Cynrychiolydd Myfyrwyr ar bwyllgorau Prifysgol Cymru.
Ateb:

Os ydych chi wedi cael cynnig lle ar gwrs Prifysgol Cymru byddwch yn cael eich trin yn yr un ffordd â myfyrwyr y gorffennol ac os byddwch yn llwyddiannus byddwch yn ymadael gyda dyfarniad Prifysgol Cymru. Mae Prifysgol Cymru’n gweithio gyda nifer fawr o sefydliadau yng Nghymru a ledled y byd – edrychwch a oes cwrs ar gael yn eich gwlad chi drwy ddefnyddio’r cyfleuster Chwilio am Gwrs.

Mae’r cynlluniau astudio a restrir yma wedi’u dilysu gan Brifysgol Cymru, ond cynghorir darpar fyfyrwyr i gysylltu â’r ganolfan gydweithredol yn uniongyrchol am wybodaeth am yr holl ddyddiadau derbyn yn y dyfodol.

Ateb:
Bydd Prifysgol Cymru yn parhau i ddefnyddio prosesau sicrhau ansawdd trylwyr ym mhob un o’i dyfarniadau. 
Ateb:
Bydd. Os ydych chi’n astudio am radd Prifysgol Cymru ar hyn o bryd, pan fyddwch yn cwblhau’n llwyddiannus byddwch yn derbyn tystysgrif gradd a fydd yn nodi “Prifysgol Cymru” fel y corff sy’n dyfarnu’r radd.
Ateb:
Caiff ffioedd dysgu eu pennu gan y Ganolfan Gydweithredol neu’r Brifysgol lle'r ydych chi’n astudio. Dylai pob trefniant nawdd cyfredol gael ei anrhydeddu cyhyd â’ch bod chi’n parhau ar gwrs Prifysgol Cymru.
Ateb:
Cymynroddwyd nifer o ysgoloriaethau a bwrsariaethau i’r Brifysgol, sydd ag amodau penodol yn gysylltiedig â nhw. Fel rhan o greu Adduned Cymru, sefydlwyd ymddiriedolaeth elusennol annibynnol a elwir yn Ymddiriedolaeth Gwaddolion Cyfyngedig PC (UWRET) ym mis Chwefror 2015 i reoli’r rhoddion a’r cymynroddion niferus a dderbyniwyd gan y Brifysgol ac i sicrhau eu bod yn parhau i gael eu dyfarnu a’u defnyddio at eu dibenion gwreiddiol yn unig. Caiff gwefan newydd ei chreu i ddarparu manylion y strwythur newydd, a hefyd gwybodaeth am sut y gallai unrhyw un â diddordeb ymgeisio am ysgoloriaeth neu wobr - bydd manylion ar gael yn fuan.
Ateb:

Nid yw Prifysgol Cymru erioed wedi ymddangos ar unrhyw raddfa oherwydd ei natur Ffederal. Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ymddangos yn y systemau graddio, ond bydd yn cymryd peth amser i sefydlu ei safle.    

Ateb:

Mae’r Brifysgol wedi gwneud ymrwymiad cyhoeddus y bydd unrhyw fyfyriwr sydd wedi cofrestru ar ddyfarniad Cymru yn cael cyfle i gwblhau ei astudiaethau. Ar gyfer yr holl fyfyrwyr sydd wedi’u cofrestru ar hyn o bryd ac sy’n astudio at ddyfarniad Prifysgol Cymru, Prifysgol Cymru fydd yn parhau i fod y corff dyfarnu gradd drwy gydol eu hastudiaethau. Bydd myfyrwyr yn parhau i astudio’r un cwrs yn eu sefydliadau unigol, ac ar ôl cwblhau’n llwyddiannus dyfernir tystysgrif gyda “Prifysgol Cymru” fel y corff dyfarnu.

Os ydych chi’n astudio mewn sefydliad yng Nghymru, cyfeiriwch at gofrestrfa eich sefydliad am ragor o gyngor

Arddangos 1 I 10 O 10