Uno ac Ad-drefnu

Mae’r set ganlynol o Gwestiynau Cyffredin wedi eu llunio i helpu Canolfannau Cydweithredol, Arholwyr Allanol a Dilyswyr ddeall digwyddiadau diweddar ym Mhrifysgol Cymru.

Strategaeth Academaidd Newydd

FAQsRSS FeedAtom Feed

Ateb:

Bydd y Brifysgol yn caniatáu i fyfyrwyr sydd eisoes yn dilyn cyrsiau ar ba bynnag gam o’u rhaglen astudio barhau hyd nes y byddant wedi cwblhau eu rhaglen bresennol.

Ateb:

Bydd myfyrwyr sydd ar fin dechrau astudio neu sydd wedi eu derbyn ar gyfer astudio yn y dyfodol dan gytundeb rhwng y Canolfannau Cydweithredol a’r Brifysgol yn cofrestru gyda Phrifysgol Cymru ac yn cael cwblhau eu rhaglen astudio.

Ateb:

Bydd y Brifysgol yn anrhydeddu’r ymrwymiadau cyfreithiol a wnaed i’r Canolfannau Cydweithredol yn unol â’r Cytundeb Dilysu. Bydd Canolfannau Cydweithredol yn gallu parhau gyda’u gwaith yn ystod y cyfnod rhybudd.  

Ateb:

Bydd pob myfyriwr sydd wedi dechrau astudio ar bwyntiau derbyn cytûn sy’n cael eu nodi yng Nghytundeb Dilysu pob Canolfan Cydweithredol yn cael cwblhau eu hastudiaethau yn ôl yr amserlenni penodedig yn Rheoliadau’r Brifysgol.

Ateb:

Bydd y Brifysgol yn gweithio gyda phob Canolfan Gydweithredol i roi cyfle am ailasesiad yn achos myfyrwyr sydd angen ailsefyll y tu hwnt i’r cyfnod a benodir gan Gytundeb Dilysu presennol y Ganolfan ar gyfer y rhaglen y mae’r myfyriwr wedi cofrestru ar ei chyfer.

Ateb:

Mae’r Brifysgol yn datblygu model addysgol rhyngwladol newydd.

Ateb:

Bydd y Brifysgol yn sefydlu peirianwaith i rannu gwybodaeth bellach gyda Chanolfannau Cydweithredol ynglŷn â’r model newydd arfaethedig a bydd yn sicrhau bod barn y myfyrwyr yn cael ei chynrychioli.

 

Datblygiadau Uno

FAQsRSS FeedAtom Feed

Ateb:

Bydd Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Fetropolitan Abertawe a Phrifysgol Cymru’n uno i greu un Brifysgol.

Ateb:

Bydd y Brifysgol ar ei newydd wedd yn gweithredu dan Siarter Frenhinol 1828 Y Drindod Dewi Sant. Dyma’r Siarter Prifysgol hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt.