Goruchwylio Traethodau Hir Gradd Athro

Mae’r Brifysgol yn disgwyl i’r holl bartïon sy’n ymwneud â goruchwylio traethodau hir gradd athro trwy gwrs fod yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau neilltuol, a amlinellir isod.

 

i) Y traethawd arfaethedig yn ymarferol o ran yr amser a'r adnoddau sydd ar gael, ac i'w roi dan ofal goruchwyliwr ag arbenigedd perthnsaol.

i) Goruchwyliwr i gael digon o amser i gyflawni ei g/waith, yn enwedig pan fo'r garfan yn un fawr.

i) Dilyn canllawiau'r Cyngor Ymchwil, pan fo'n briodol, o ran yr adnoddau a ddarperir (gofod astudio, llyfrgell, amgylchedd ymchwil addas, ac yn y blaen).

i) Canllawiau ysgrifenedig i'w cyhoeddi yn datgan disgwyliadau cyffredinol a disgwyliadau am bresenoldeb ac am fframwaith cyfarfodydd.

i) Sicrhau bod y canllawiau hynny yn cael eu gweithredu, drwy fonitro'n gyson.

i) Pan fo ar ymgeisydd angen cymorth ychwanegol gyda sgiliau iaith, dylid ystyried y cymorth hwnnw ar wahân i weddill cyfrifoldebau'r goruchwyliwr.

i) Mecanwaith yn ei le yn galluogi myfyriwr i wneud cais i newid y goruchwyliwr, a threfniadau yn eu lle i sicrhau y bydd aelod arall o staff ar gael os bydd unrhyw oruchwyliwr yn absennol am gyfnod hir.

(viii) Y nifer o fyfyrwyr y bydd pob goruchwyliwr yn gyfrifol amdanynt yn ymarferol, er mwyn sicrhau bod gan y goruchwyliwr ddigon o amser i gyflawni'r cyfrifoldebau a restir isod.