Gwybodaeth Bersonol am y Myfyrwyr

Derbyn Gwybodaeth am Fyfyrwyr

Cyn eu cofrestru, gall y Brifysgol dderbyn a phrosesu gwybodaeth oddi wrth rai myfyrwyr ynghylch proses matricwleiddio yn y Brifysgol. Proses yw hon lle mae’n ofynnol i fyfyrwyr ddangos bod ganddynt gymwysterau penodol ymlaen llaw a/neu fodloni meini prawf ynglyn â’u hoed.

Mae’r Brifysgol yn derbyn ac yn prosesu gwybodaeth bersonol am fyfyrwyr sy’n dilyn cynlluniau astudio sy’n arwain at un neu fwy o’i dyfarniadau, a hynny oddi wrth y Sefydliad lle mae’r myfyriwr yn astudio. At ddibenion cofrestru ac arholi y bydd yr wybodaeth hon yn cael ei chasglu ac mae hyn fel arfer yn golygu trosglwyddo data yn electronig. Mae’r Brifysgol yn dibynnu ar ei Sefydliadau i gadarnhau bod yr wybodaeth yn gywir ond mae prosesau ar gael i gywiro gwallau os gwelir hwy.

Mae’r Brifysgol hefyd yn derbyn ac yn prosesu gwybodaeth yn uniongyrchol oddi wrth fyfyrwyr ac oddi wrth bersonau y maent wedi gofyn iddynt roi gwybodaeth o dan rai amgylchiadau. Er enghraifft, gall myfyriwr ofyn bod adroddiad meddygol yn cael ei anfon i ategu apêl.

Gall gwybodaeth gael ei rhoi gan aelodau o staff Sefydliad ynghylch arholiad neu asesiad, neu mewn perthynas â chais gan y myfyriwr ei hun am amrywiadau arbennig lle caniateir y rhain gan Reoliadau’r Brifysgol neu ei Rheolau Sefydlog. Gall gwybodaeth arall gael ei throsglwyddo i’r Brifysgol yn achos apêl neu gais am ddyfarniad aegrotat neu mewn prosesau safonol tebyg.

Datgelu Gwybodaeth am Fyfyrwyr

Bydd y Brifysgol yn datgelu i Sefydliad myfyriwr unrhyw wybodaeth y mae ei hangen ar gyfer y gweinyddu arferol am eu bod wedi eu cofrestru ar gyfer un o ddyfarniadau’r Brifysgol.

Bydd y Brifysgol fel rheol yn gosod manylion y cymwysterau y mae myfyrwyr wedi eu hennill wrth ddilyn ei dyfarniadau yn y bau gyhoeddus. Mae hyn yn golygu y bydd y Brifysgol, os ceir cais a heb gyfeirio ymhellach at y myfyriwr o dan sylw, yn rhoi gwybodaeth sy’n datgan a yw myfyriwr penodol wedi ennill dyfarniad penodol gan y Brifysgol neu beidio.

Dylai personau a hoffai ofyn i’w cymwysterau gael eu dal yn ôl rhag cael eu datgelu o dan y naill neu’r llall o’r amgylchiadau hyn gysylltu â Swyddog Diogelu Data y Brifysgol drwy ysgrifennu at 

Swyddog Diogelu Data
Prifysgol Cymru
Cofrestrfa’r Brifysgol
Rhodfa’r Brenin Edward VII
CAERDYDD CF10 3NS

Ffôn: (029) 2037 6999 
Ffacs: (029) 2027 6980
E-bost: cydymffurfiaeth@cymru.ac.uk

Hefyd, gall y Brifysgol ddatgelu gwybodaeth bersonol os yw o’r farn bod hynny er lles gorau’r person o dan sylw, neu er lles gorau trydydd parti mewn materion o fywyd a marwolaeth, ac ar adegau eraill yn ôl yr hyn a ganiateir gan Ddeddf Diogelu Data 1998.

Gall y Brifysgol wrthod datgelu gwybodaeth bersonol hefyd os yw’r Ddeddf yn darparu esemptiad rhag y gofyniad i ddatgelu, ond gall arfer ei disgresiwn yn y materion hyn

Trosglwyddo Data Personol Dros y Môr

Mae data’n cael ei drosglwyddo y tu hwnt i diriogaeth Ardal Economaidd Ewrop, a hynny rhwng y Brifysgol a’i Sefydliadau dilysedig. Mae’r trosglwyddo’n digwydd wrth gyflawni contract rhwng y Brifysgol a’r Sefydliad o dan sylw. I gofrestru ar gyfer cynllun astudio sy’n arwain at un o ddyfarniadau’r brifysgol, mae’n ofynnol bod y myfyriwr yn cydsynio â throsglwyddiad o’r fath.