Preifatrwydd

Datganiad preifatrwydd yw hwn sy’n datgelu ein harferion o ran casglu, defnyddio a dosbarthu gwybodaeth ar gyfer gwefan Prifysgol Cymru. Ein hafan yw www.cymru.ac.uk. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am y datganiad hwn, cysylltwch â ni:

Gwefeistr, Y Gofrestrfa, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NS
neu
webmaster@cymru.ac.uk

Casglu data

Data personol

Caiff yr holl ddata personol ei gasglu a’i storio yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.

Rydym yn casglu’r data canlynol:
• Data ffrwd clic (y math o gyfrifiadur a meddalwedd pori rydych chi’n eu defnyddio, cyfeiriad y wefan y cysylltoch chi ohoni etc)
• Elfennau protocol HTTP (cyfeiriad ac enw parth lefel uchaf eich gweinydd (e.e. .com, .gov etc), dyddiad ac amser yr ymweliad etc)
• Termau chwilio
Defnyddir y data hwn at y dibenion canlynol:
• Cwblhau a chymorth ar gyfer y gweithgaredd cyfredol
• Gweinyddu’r wefan a’r system
• Ymchwil a datblygu

Cesglir y data hwn gan bob defnyddiwr gwe. Defnyddir cofnodion defnydd gwe at ddibenion ystadegol yn unig (e.e. i fesur defnydd/perfformiad y safle) ar wahân i achosion o dorri diogelwch. Bryd hynny gellir eu defnyddio at ddiben tracio’r toriad. Ni chaiff unrhyw wybodaeth a gesglir o gofnodion gwe eu rhoi nai’i gwerthu i drydydd parti.

Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a gyflwynwch i ni yn cael ei defnyddio at y diben datganedig yn unig. Ni chaiff yr wybodaeth hon ei datgelu i drydydd parti oni bai eich bod chi’n awdurdodi hynny neu yn ôl yr hyn a ganiateir gan y Ddeddf Diogelu Data.

Cwcis

Technoleg y gellir ei defnyddio i ddarparu gwybodaeth sydd wedi’i theilwra i chi o wefan yw cwcis; gallant hwyluso cyfathrebu a rhyngweithio gyda’r safle. Gallwch atal neu gyfyngu ar osod cwcis ar eich cyfrifiadur drwy addasu hoffterau eich porwr gwe, ond gallai hynny amharu ar eich defnydd o’r safle i ryw raddau.

Yn ôl dewis y defnyddiwr, byddwn ni’n casglu’r data canlynol:
• Cwcis HTTP

Caiff cwcis eu defnyddio at y dibenion canlynol:
• Ymchwil a datblygu
• Targedu defnyddwyr

Caiff y data hwn ei ddefnyddio gennym ni a’n asiantau. Caiff cwcis eu defnyddio i dracio ymwelwyr â’r safle.

Ebost a ffurflenni ar-lein

Rydym ni’n casglu’r wybodaeth ganlynol:
• Gwybodaeth gyswllt ffisegol
• Gwybodaeth gyswllt ar-lein
• Data demograffig
• Data hoffterau

Caiff y data hwn ei ddefnyddio at y dibenion canlynol:
• Cwblhau a chefnogi gweithgaredd cyfredol
• Cysylltu ag ymwelwyr ar gyfer marchnata gwasanaethau neu gynhyrchion

Ym mhob achos, byddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth hon at y diben y’i darparwyd yn unig. Darperir nifer o ffurflenni ar-lein ar y safle hwn. Dylai’r tudalennau sy’n cynnwys y ffurflenni hyn gynnwys datganiad am sut y caiff data a gyflwynir iddynt ei brosesu.

Cesglir y data er mwyn i ni allu anfon newyddion a gwybodaeth arall atoch sy’n berthnasol i’ch anghenion a’ch diddordebau.

Optio allan

Os oes gennych chi bryderon am y data rydym ni’n ei ddal amdanoch chi, cysylltwch â ni yn y cyfeiriad uchod.