Ein polisïau a gweithdrefnau

Mae Prifysgol Cymru yng nghyfnod olaf proses a fydd yn gweld y Brifysgol yn uno â Phrifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant (PCDDS) yn 2017/18. Bydd hyn yn creu prifysgol newydd y bydd iddi sail gref o fyfyrwyr ar draws sawl campws, ac a fydd yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau a chyfleusterau ar sail leol, ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol.

Yn y cyfnod cyn uno, mae Prifysgol Cymru wedi bod yn adolygu ac yn cydweddu ei pholisïau a’i gweithdrefnau allweddol â PCDDS, ac mae’n parhau i wneud hynny er mwyn sichrau trawsnewid llyfn i greu’r brifysgol ar ei newydd wedd. I gael gwybodaeth am unrhyw bolisi nad oes modd ei gyrchu’n uniongyrchol o’r Cynllun Cyhoeddi hwn cysylltwch â cynlluncyhoeddi@cymru.ac.uk

5.1 Polisïau a gweithdrefnau ar gyfer cynnal busnes y brifysgol

(a) Codau ymarfer
(b) Rheolau sefydlog - dan adolygiad
(c) Gweithdrefnau ar gyfer trin ceisiadau am wybodaeth

Cynllun Cyhoeddi

(ch) Gweithdrefnau sy’n dangos cydymffurfiaeth â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993

Cynllun Iaith Gymraeg

5.2 Polisïau a gweithdrefnau’n ymwneud â gwasanaethau academaidd - i’w dynodi

(a) Polisïau a gweithdrefnau’n ymwneud â graddau/cymrodoriaethau er anrhydedd
(b) Gweithdrefnau newid cwrs
(c) Rheoliadau a pholisi ar asesu myfyrwyr
(ch) Gweithdrefnau apêl
(d) Polisi ar dorri rheoliadau asesu

5.3 Polisïau a gweithdrefnau’n ymwneud â gwasanaethau myfyrwyr

(a) Derbyn a chofrestru myfyrwyr
(b) Llety myfyrwyr*
(c) Rheoli’r system cofnodion myfyrwyr
(ch) Asesu cymwysterau allanol
(d) Cwynion ac apeliadau mewnol myfyrwyr 

Cyflwyno Apêl
Cwynion Myfyrwyr 
Gweithdrefn Apêl Academaidd ar gyfer Myfyrwyr Gradd Ymchwil Ôl-raddedig
Gweithdrefn Gwyno i Fyfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig am Oruchwylio

(dd) Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr*
(e) Codau’n ymwneud â disgyblaeth myfyrwyr

5.4 Polisïau a gweithdrefnau’n ymwneud ag adnoddau dynol - dan adolygiad ar hyn o bryd

(a) Amodau cyflogaeth Parhaol neu Tymour Penodol Graddfeydd 1-5Graddfeydd 6-9
(b) Cyd-fargeinio ac ymgynghori ag undebau llafur
(c) Gweithdrefnau achwyno a disgyblu
(ch) Polisïau aflonyddu a bwlio
(d) Gweithdrefnau datblygu staff (sefydlu, cyfnod prawf, gwerthuso, dyrchafu)
(dd) Datganiad polisi cyflog
(e) Gweithdrefnau a pholisïau’n ymwneud â recriwtio, gan gynnwys swyddi gwag
(f) Cod ymarfer i aelodau o gorff llywodraethu
(ff) Polisïau, datganiadau, gweithdrefnau a chanllawiau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth  

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2014 - 2016
Datganiad Urddas yn y Gwaith

(g) Polisïau, datganiadau, gweithdrefnau a chanllawiau Iechyd a Diogelwch
(ng) Rheoli ystadau gan gynnwys polisi gwaredu, strategaeth a chynllun ystadau, polisïau rheoli cyfleusterau, cynnal a chadw tiroedd ac adeiladau
(h) Polisi cwyno gan gynnwys Rhyddid Gwybodaeth / Deddf Diogelu Data / Cynllun Cyhoeddiadau gan gynnwys adborth

5.5 Polisïau rheoli cofnodion a data personol – dan adolygiad

(a) Polisïau diogelwch gwybodaeth
(b) Polisi cadw cofnodion
(c) Polisïau a gweithdrefnau dinistrio
(ch) Polisïau archif
(d) Diogelu Data, gan gynnwys polisïau rhannu data
(dd) Cynlluniau ffeilio

5.6 Polisi a strategaeth ymchwil – rhai i’w dynodi

(a) Polisïau a gweithdrefnau sicrwydd ansawdd
(b) Polisïau eiddo deallusol

Hawliau Eiddo Deallusol a Phatentau

(c) Cylch gorchwyl y pwyllgor Moeseg
(ch) Ceisiadau a gwybodaeth cymeradwyo gan y pwyllgor Moeseg
(d) Polisi, strategaeth a gweithdrefnau’n ymwneud â throsglwyddo gwybodaeth a menter*

5.7 Cynnyrch ymchwil a data a gyllidir yn gyhoeddus

Gwybodaeth am unrhyw ymchwil a gyllidir yn gyhoeddus neu ddolen uniongyrchol at ei ganlyniadau, adroddiadau etc.

(a) Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
(b) Adolygiad Sefydliadol yr ASA

5.8 Trefniadau a pholisïau codi tâl 

Manylion unrhyw drefniadau codi tâl statudol

(a) Taliadau a godir yn rheolaidd am unrhyw wybodaeth, gan gynnwys sut y’i cesglir, y sail y’i gwneir a sut y’i cyfrifir

 

*Mae Prifysgol Cymru’n gweithredu fel corff dyfarnu graddau i sefydliadau a cholegau eraill, yn y DU a thramor. Mae’n ymgymryd ag addysgu cyrsiau ac ymchwil i lefel gyfyngedig iawn yn unig. Cofrestrir yr holl fyfyrwyr drwy eu sefydliad ‘cartref’. Felly nid yw’r Brifysgol yn cyflwyno’r math o ddarpariaeth a nodir yn y cynllun cyhoeddi model AU.