Beth yw ein blaenoriaethau a sut mae pethau'n mynd rhagddynt

3.1 Adroddiad – rhywfaint o fanylion ar ôl i’w dynodi

(a) Nid yw PC yn cynhyrchu adroddiadau blynyddol ar hyn o bryd

Nid oes Adroddiadau Blynyddol wedi’u cynhyrchu gan y Brifysgol dros y 3 blynedd ddiwethaf

(b) Cynlluniau corfforaethol a busnes

Cynllun Strategol

(c) Strategaeth Addysgu a Dysgu
(ch) Cynnwys y Llawlyfr Ansawdd Academaidd
(d) Asesiadau effaith preifatrwydd – Dan adolygiad ar hyn o bryd
(dd) Adroddiadau eraill a gwybodaeth gofnodedig yn dangos perfformiad arfaethedig neu wir berfformiad y Brifysgol

Caiff adroddiadau monitro eu paratoi ar hyn o bryd gan fanylu ar berfformiad yn erbyn y Cynllun Strategol a dangosyddion perfformiad allweddol perthnasol

3.2 Archwilio allanol a mewnol: gwybodaeth adolygu – dan adolygiad ar hyn o bryd i’w chyhoeddi

(a) Proses monitro ac adolygu blynyddol
(b) Datganiad o rolau, cyfrifoldebau ac awdurdod gwahanol gyrff sy’n ymwneud â chymeradwyo ac adolygu rhaglenni

3.3 Cysylltiadau corfforaethol – i’w dynodi

(a) gwybodaeth sy’n dangos unrhyw gysylltiadau â chyflogwyr a noddwyr*
(b) datblygiad a manylion unrhyw raglenni dysgu*

3.4 Adroddiadau Llywodraethol a rheoleiddio – i’w dynodi

(a) Adroddiadau achredu a monitro gan gyrff statudol neu reoleiddio
(b) Gwybodaeth mae’r brifysgol dan ymrwymiad cyfreithiol i’w darparu i’w chyrff cyllido a/neu fonitro

3.5 Cydymffurfiaeth â dyletswyddau dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010

Gwybodaeth mae’r brifysgol dan ymrwymiad cyfreithiol i’w darparu i’w chyrff cyllido a/neu fonitro

Cynllun Cydraddoldeb Strategol
Datganiad Urddas yn y Gweithle

 

* Mae Prifysgol Cymru’n gweithredu fel corff dyfarnu graddau i sefydliadau a cholegau eraill, yn y DU a thramor. Mae’n ymgymryd ag addysgu cyrsiau ac ymchwil i lefel gyfyngedig iawn yn unig. Cofrestrir yr holl fyfyrwyr drwy eu sefydliad ‘cartref’. Felly nid yw’r Brifysgol yn cyflwyno’r math o ddarpariaeth a nodir yn y cynllun cyhoeddi model AU.